Lokalt partiprogram

 

Høje Taastrup - en kommune med en ny politisk kultur.

Vi vil gøre Høje Taastrup til en kommune hvor der nytænkes med det formål at få borgerne involveret i det lokale demokrati. For eksempel:

·        Borgerdrevne forslag. Når et bestemt antal borgere (eks. 500 borgere eller det antal der svarer til et mandat i byrådet) bekræfter at de ønsker et særligt forslag behandlet, så er byrådet forpligtet til at behandle forslaget.

·        Folke-afstemninger. Vi vil bruge muligheden for at sende flere forslag ud til borgerne, således at der vil være mere opbakning, debat og indflydelse på den lokale beslutningsprocess. De nye elektroniske afstemningsmåder kunne bruges så det bliver  nemt og økonomisk forsvarligt. Kunne eventuelt være vejledende, hvis det giver problemer med officiel forvaltningspraksis.

·        Mere lokalt demokrati. Forsøg med udlæggelse af nogle budgetmæssige beslutninger til lokalsamfundet.

·        Alle byrådsmedlemmerne er forpligtiget til at facilitere et fast antal debatter med borgere eller råd.

 

Høje Taastrup - den mest handicapvenlige by

Vi vil udnytte at handicapforeningerne har valgt Høje Taastrup til deres hjemby, til at blive den mest innovative og tilgængelige kommune for handicappede. For eksempel:

·        Messer med de nyeste hjælpemidler. Faciliteret af kommunen i samarbejde med handicaporganisationerne. Vi har som mål at nye innovative hjælpemidler først ses på Høje Taastrup messen.

·        Handicapvenlig by. Der laves forsøg med særlige handicapløsninger i byrummet.

·        Nytænkning af handicapvenlige boliger.

·        Reparation af forbrugsgoder på lige fod med reparation af handicap hjælpemidler. Bevilgede hjælpemidler bliver repareret af kommunen, hvorimod de hjælpemidler som den handicapppede selv køber, betragtes som forbrugsgode. Disse bør ligestilles. For eksempel en el-scooter.

 

 

Høje Taastrup - en nytænkende grøn kommune.

Vi vil involvere borgerne i den grønne vision og have den grønne bundlinje med i alle beslutninger. For eksempel:

·        Skov. Der etableres mere skov i kommunen, og der passe på de træer som allerede findes i kommunen. Skoleeleverne kunne plante deres eget træ, som plejes gennem skoletiden. De kunne plantes i skoven eller et sted på kommunens arealer.

·        Aktiverer kommunens arealer. Vi vil plante træer, planter og buske, som kan være til gavn for byens borgere og naturens dyr. Vi vil arbejde for at naturen kommer ind i en naturlig rytme og kræver mindre vedligehold. Hvor grøftekanter og midterrabatter kan give kommunen mere natur, bruges disse arealer grønt.

·        Affaldssortering. Vi vil arbejde for at kommunen og borgerne affaldssorterer meget mere end i dag.

·        Bynære vedvarende energikilde. Kommunens institutioner udstyres mest muligt med solcelleanlæg, der etableres forsøg med bymøller og der satses på at det organiske affald sendes til biogasanlæg.

·        Etablering af skolehaver og gårdhaver. I skolerne og i de sociale boligområder etableres der i samarbejde med elever og beboere haver til selvforsyning. Haverne skal bruges til at styrke den sociale sammenhængskraft I boligområderne.

·        Etablering af elstandere med gratis strøm til elbiler ved kommunale parkeringspladser.

·        Genbrugspladser laves om til ressourcepladser.

 

Høje Taastrup - med fokus på uddannelse og livslang læring

Vi vil have fokus på de kommunale læringsinstitutioner og sørge for supplerende læring gennem hele livet. For eksempel:

·        Idrætscertifiserede daginstitutioner, så børnene lærer at bruge deres krop og bevæge sig i dagligdagen.

·        Skoleskove. Vi vil lade eleverne få deres eget træ. Vedligeholdelsen og eftersyn med skoven skal være en del af den fulde skolegang.

·        Håndens arbejde. Vi vil i skolerne og de eksterne tilbud prioritere, således at de ikke-bogligt stærke også får læringsmæssig succes.

·        Iværksættercenter. Kommunens nystartede virksomheder skal have mulighed for at få sparring og hjælp til opstarten af deres virksomheder. Læringsmiljø kan etableres for iværksætteraspiranter.

 

Høje Taastrup - en inkluderende kommune.

Vi vil have fokus på alle individers evner og muligheder, samt øge kommunens sociale bæredygtighed. For eksempel:

·        Etablere plejehjem, plejeboliger, studieboliger og daginstitutioner i en tættere symbiose, med fokus på social sammenhæng og gensidig glæde.

·        Drive menneskebibliotek. Vi vil formidle menneskelig viden, således at borgerne kan låne en bedstemor, en indvandrer, en handicappet, en hindu, til læring og forståelse.

·        Bytte-skabe. Vi vil etablere muligheden for at borgerne kan få glæde af hinandens brugte ting.

 

Høje Taastrup - et godt sted at arbejde.

Vi vil give de ansatte mulighed for at bruge deres faglighed, bruge mindre tid på unødig dokumentation og åbne op for at tilgodese det hele menneske. For eksempel:

·        Vi vil ikke bruge New Public Management, men finde nye styringsformer i den kommunale verden.

·        Vi vil sætte tilliden og fagligheden i højsædet og fjerne mistro og kontrol.

·        Indføre muligheden for flexibel arbejdstid og give de ansatte selvbestemmelse over deres arbejdstids længde.

·        Arbejde mod at fuld tid bliver 30 timer om ugen.

·        Udnytte medarbejdernes kompetencer i stedet for at købe eksterne konsulenter.

·        Vi vil prioritere godt arbejdsmiljø, når vi træffer beslutninger som omhandler kommunens medarbejdere.

·        Gode tilfredse medarbejdere giver bedre og mere kvalificeret service til borgerne.

 

Høje Taastrup - et naturligt sted for kunst og kultur.

Vi vil gøre kulturen og kunsten til en hverdags oplevelse for borgerne i Høje Taastrup. For eksempel:

·        Styrke det kreative element i kommunens institutioner (skoler og daginstitutioner)

·        Lade kunsten og kulturen blive borgernær og få kunsten ned på jorden.

·        Lave interaktion mellem kommunens kulturtilbud og institutionerne, f.eks. musikskole og plejehjem.

·        Støtte kulturfestivaler i kommunen.

·        Revitalisere børnekulturen, f.eks støtte til HOPE.

 

Høje Taastrup - et godt sted for både syge og raske.

Vi vil tænke sundhedsindsatsen bredt, på tværs af faggrupper, specialer, sundhedstilbud og sektorer, samt have det hele menneske i centrum for indsatsen. For eksempel:

·        Etablering af sundhedshuse, med tværfaglig behandlingstilbud.

·        Mest mulig forebyggelse gennem hele livet. Vi vil give hjælp til de med behov uden at umyndiggøre borgeren.

·        Vi vil lave forsøg med at bruge naturen som forebyggelse og helbredelse af mentale helbredsproblemer.

·        VI vil indføre ernæringslære i skolerne, for at forebygge sygdomme senere i livet.

·        Flere idrætscertifiserede børnehaver.

·        Tænke sociale og sundhedsmæssige problemer i en sammenhæng.

 

Høje Taastrup - et godt sted for nytænkning og spændende forsøg.

Vi vil gøre det nemt at lave forsøg og der skal kontinuerligt tænkes i andre måder at lave traditionelle sager på, samt tiltrække nye iværksættere. For eksempel:

·        Lave forsøg med borgerløn, for at frigøre energi til anderledes tænkende.

·        Lave flere bruger til bruger indsatser, f.eks. brug af ledige på jobcentret.

·        Frivilligscenteret skal genoprettes.

·        Der oprettes et innovationsråd.

 

Høje Taastrup - en by med en bæredygtig økonomi.

Vi vil udnytte det potientiale der er i kommunen og ikke bruge pengene til eksterne konsulenter og vi vil sikre at firmaer der arbejder for kommunen opfører sig anstændigt. For eksempel:

 

·        Vi ønsker investeringer der er langsigtede og som tjener sig hjem over flere år. Eksempelvis er en investering i et bedre arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere en investering der tjener sig hjem i form af færre sygedage og større grad af fastholdelse. 

·        Der skal spares på brugen af ekstern konsulenthjælp. Det skal omkring hver en opgave afdækkes i hvilket omfang ekspertisen er til stede i medarbejderkredsen – herunder om en ansættelse vil kunne erstatte ekstern ekspertise.

·        Der skal gennemføres en tillidsreform der indbefatter at al unødig kontrol af kommunale medarbejdere stoppes. Medarbejderes indberetning og udfyldelse af rapporteringsskemaer skal begrænses til udelukkende at omfatte det som medarbejderne selv vurderer som nyttigt for udførelsen af deres arbejde.

·        Omfanget af tests og evaluering i skolerne skal nedbringes til det som lærerne vurderer som nyttigt. Centrale krav skal udfordres.