Vedtægter

vedtægter for Foreningen

 

 

Kapitel 1 Indledning

§ 1

Alternativet Høje-Taastrup

Stk. 1

Foreningen (herefter omtalt som kommuneforeningen) dækker Høje-Taastrup kommune.

 

 

§ 2

Manifest

Stk. 1

Der er altid et alternativ!

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

 

 

 

 

§ 3

Organisationskultur

Stk. 1

Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2

Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske
    modstandere der, hvor de er.   
3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,
    hvis vi har taget fejl.
5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer
    med.
6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske
    visioner kan nås.

Stk. 3

Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

 

 

§ 4

Mangfoldighed

Stk. 1

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

 

 

 

Kapitel 2 Kommuneforeningen

§ 5

Kommuneforeningens formål

Stk. 1

Kommuneforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål

 

 

§ 6

§ 6 Kommuneforeningens opgaver

Stk. 1

Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

 

 

§ 7

Medlemmer i Kommuneforeningen

Stk. 1

Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område.

Stk. 2

Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen.
Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.

Stk. 3

Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

Stk. 4

Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler lokalområdets befolkningssammensætning.

 

 

§ 8

Kommuneforeningens ordinære årsmøde

Stk. 1

Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst fire ugers varsel.

Stk. 2

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. § 7, stk. 2.

 

Stk. 3

Dagsorden for årsmødet er
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent(er)
3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af forslag fra medlemmerne
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor (er)
8. Eventuelt

Stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse.

 

 

§ 9

Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde

Stk. 1

Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller mindst fem personer, begærer det.

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.
Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.
Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest to uger inden mødet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to dage efter valgets udskrivelse.

 

 

 

§ 10

Kommuneforeningens bestyrelse

Stk. 1

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 7, deriblandt en forperson, en næstforperson samt en kasserer. Kommuneforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet. Det bestræbes at begge køn er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 3

Efter stemmetal vælges mindst en og op til tre suppleanter i prioriteret rækkefølge, heraf bestræbes mindst én mand og én kvinde.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver tid omkonstituere sig.

Stk. 5

Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen.
I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer.
Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

 

Stk. 6

Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.

Stk. 8

I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

Stk. 9

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.

Stk. 10

Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden for bestyrelsens arbejdsopgaver.

Stk. 11

Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.

Stk. 12

Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende suppleant [således at tilstræbelsen om kønskvotering er overholdt]. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.

Stk. 13

Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i mindst fire uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant [således at tilstræbelsen om kønskvoteringen er overholdt].

 

 

§ 11

Bydelsforeninger

Stk. 1

Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.

Stk. 2 slettes

Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed, hvorledes opgaver, ansvar og budget fordeles. Ved uenighed inddrages Hovedbestyrelsen eller Konfliktmæglingsrådet. Der udbetales ikke midler fra landsorganisationen, hvis der ikke er en gældende aftale mellem Kommuneforeningen og Bydelsforeningen. (Gælder fra 2017)

 

 

 

Kapitel 3 Valg af kandidater

§ 12

Tillidsvalgte

Stk. 1

Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

Stk. 2

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Stk. 3

Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.

Stk. 4

Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges.

 

 

§ 13

Kommuneforeningens opstillingsmøde

Stk. 1

På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg.

Stk. 1a

Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med valghandlingen.

Stk. 2

Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.

Stk. 3

Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst fire ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

 

 

§ 14

Indstilling af kandidater til Folketinget

Stk. 1

På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling.

Stk. 2

Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.

Stk. 3

Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.

Stk. 4

En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen.

 

 

§ 15

Afstemninger og valg

Stk. 1

Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.

Stk. 2

Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

 

Stk. 3

I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Stk. 4

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

Stk. 5

Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.

Stk. 6

En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.

 

 

 

Kapitel 5 Økonomi

§ 16

Tegning og Økonomi

Stk. 1

Kommuneforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet fire uger før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til medlemmerne som bilag to uger før mødet.

Stk. 3

Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

Stk. 4

Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 5

Regnskabet revideres af en til to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af Alternativet.

Stk. 6

Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

 

 

§ 17

Hæftelse

Stk. 1

Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

 

 

 

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.

§ 18

Vedtægter og revision af vedtægter

Stk. 1

Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.

Stk. 2

Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet.
Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.

 

Stk. 3

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Stk. 4

Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.

Stk. 5

Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

 

 

§ 19

Opløsning

Stk. 1

Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på Kommuneforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses.

Stk. 2

Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål.